Řeč symbolů

(Od dopisovatele)

Stejně jako slova lidské řeči jsou kotvena znaky a symboly, tak i lidské celospolečenské aktivity vyjadřují v symbolech své záměry a ideály. Význam některých symbolů s jejich dnešním výkladem (kurzívou) a doplněním o hlubší souvislosti může inspirovat mnohé k zamyšlení o smyslu lidského bytí v tom lidském hemžení a nezměrném řádu všehomíra.

Rovnoramenný zářivý kříž v kruhu je symbolem pro živoucí pravdu ve stvoření, jehož nejzazší částí je i náš hmotný svět. Symbolizuje nezměrnou zářivou sílu, jež nese v kroužení celé stvoření a je i jeho počátkem ve slovech Budiž Světlo. Hovoří o transformované Síle Vyšší Moci. Vodorovné rameno, je pasivní mocí ve stvoření, tedy pečující a udržující, charakterizující ženství (nejen pozemské). Svislé je aktivní, tedy působící silou, charakterizující mužství. Přičemž jak aktivní, tak pasivní je druh působení. Střed kříže vyjadřuje zdroj, bránu, jejíž moc proniká do zakončení v symetrii ramenou do trojjediné krouživé působnosti. Což vytváří harmonické kroužení spravedlnosti, lásky a tvůrčí čistoty. V hmotnostech má tento kříž barvu mědi, jsouce "zrudnut" její částicovou strukturou. V lidském životě se trojjedinost síly kříže projevuje harmonií vyvážené vůle (rozumu), činorodou tvořivostí tělesných schrán a jejich vyzařováním a hřejivostí srdce (žárem duchovního nitra). Vyjádřeno číselnou formou, kříž Pravdy je charakterizován zlatým řezem.

Svatý Kříž nebo Pravý kříž je tradiční označení pro latinský kříž. Vzhledem k tomu, že na kříži byl popraven i Ježíš Kristus, stal se kříž, počínaje 5. nebo 6. stoletím, typickým znamením křesťanství.
(zdroj: wikipedie)

Řeč tohoto symbolu vyzařuje ale poněkud jinak. Je často potemnělý a svislé rameno je protaženo k zemi. To znamená, pravda poutaná k zemi. Tedy pravda pozemským materiálním myšlením uchopená a šířená. Navíc konce kříže jsou oříznuty. Tedy pravda "oříznutá" o krouživou harmonii. Samotnému křesťanskému učení však nelze upřít jisté morální hodnoty.

Tento symbol je hlavním znakem islámské víry. Zobrazuje půlměsíc a planetu Venuši jako Jitřenku. Pět cípů planety Venuše symbolizuje pět pilířů Islámu. Původně byl naležato. Na začátku 19tého století se k půlměsíci připojila hvězda. Nejdřív nebyla pěticípá. Islám je monoteistické náboženství založené na učení prorokaMohameda. Slovo islám znamená "podrobení se" či odevzdání se Bohu (arabsky Alláh). Stoupenec islámu se nazývá muslim.
(zdroj: wikipedie)

Kniha života ve vztahu k symbolu (původně naležato) islámské víry hovoří jinou řečí. Mohamed v těžkých časech a kvasu v oblasti arabského poloostrova, v rámci svého poslání, se snažil reformovat a vnést pravdy do tehdejší rozvrácené společnosti zatížené násilím, dogmatismem a schizmaty středomořské "civilizace". Jemu a jeho nejbližším byl vnuknut obraz "nebeské Prakrálovny", jež "stojí" na měsíci. Tato Prakrálovna není "pannou Marií", ale od věčnosti z nezměrných výšin působí svým nezměrným vyzařováním na formování všech tvorů veškerého bytí. Tedy v proměnách i na této nepatrné zemi. Měsíc charakterizuje i schránkotvorný "chlad", jenž je nezbytný pro jakýkoli zrod živoucích tvorů. Do učení Mohameda ihned po jeho smrti opět proniklo ono schizma, učení se roztříštilo a místo odevzdání se vyzařování božímu (v řádu tvořivé činorodosti) pokračoval dále úpadek. Naděje Mohameda, že lidem v Arábii vyjde pravá Jitřenka života, zhasla. Přestože mešity nadále ukazují jasný směr úsilí pro každého jedince.

Davidova hvězda (doslova "štít Davidův") byla až do konce 17. století často ztotožňována s Šalamounovoupečetí a graficky byla zobrazována buď ve tvaru šesticípé nebo pěticípé hvězdy. Teprve od počátku 18. století se definitivně prosadila diferenciace jazykového úzu, podle něhož pojem "pečeť Šalamounova" označuje pouze pentagram, kdežto "Davidův štít" hexagram. Od té doby je Davidova hvězda v podobě šesticípé hvězdy považována nejen za židovskýsymbol, ale též za symbol judaismu. Judaismus byl od svého vzniku a stále silně je spojen s Izraelem, původně izraelskými kmeny, posléze izraelským národem. Výraz Židé proto označuje příslušníky vyvoleného národa, kteří jsou vyznavači židovského náboženství, judaismu. Po vyjití z egyptského otroctví jim byl skrze Mojžíše dán Boží zákon - Tóra, což je jeden z momentů, který je považován za "vznik" židovského náboženství.
(zdroj:wikipedie).

Avšak trojúhelník v základu hvězdy je znamením trojjedinosti. V lidském - harmonií dobré vůle, tvořivé čistoty za spolupůsobení niterného tepla. V řádu stvoření pak hybnost řádu Spravedlnosti, míry Čistoty a moci Lásky. Symbol jako celek je tedy znázorněním děje vlády člověka na zemi a ve stvoření. Vlády jako výsledku harmonie podstat, chrám ducha.

           pyramida lidského úsilí

           požehnaná mocí shůry

dává člověku duchovní moc
Óm též Aum, je posvátná slabika známá z Véd. Je důležitým symbolem hinduismu, jenž sahá patrně až do 3. tisíciletí př. n. l., kdy v úrodném údolí řeky Indu vzkvétaly na tehdejší dobu značně vyspělé civilizace. Slabika bývá považována za projev duchovní síly a jako taková tedy většinou nebývá vnímána jako slovo.
(zdroj: wikipedie)

V západní civilizaci tento symbol je spojen s neustále se opakovanými zvuky hinduistických svatyň. K základům patří tzv. Dharma - princip, který udržuje odvěký spravedlivý řád.

ÓM (AUM) je zákony čísel charakterizován jako krouživý pohyb života, kdy činorodým způsobem života člověka je navazováno savé spojení s duchovním vyzařováním lásky (prostřednictvím žáru nitra). Avšak skutečná spravedlnost se u tohoto symbolu vytratila a byla nahrazena tzv. tolerantností. Žel tolerantností rozbíhající se do všech stran a silně i k nespravedlnosti. A tak se původní spojení slábnoucího lidského duchovna s vyzařováním nadvesmírných výšin vytratilo a stalo se mdlým.

Kolo dharmy patří mezi nejstarší buddhistické symboly. Dharmačakra mívá různý počet paprsků, často však osm, což tak reprezentuje osmidílnou vznešenou stezku. K pochopení pojmu buddhismus je nutné si uvědomit, že tento termín přijali buddhisté teprve nedávno. Původem však z indického subkontinentu, založeném na učení Siddhártha Gautamy, běžně známého jako Buddha.
(zdroj: wikipedie)

Řečí symboliky poukazuje na jisté proložení více symbolů. Tedy kříže Pravdy, krouživé svastiky, dharmy, a symbolu proměnné trojjedinosti uprostřed. Do toho všeho je vetkáno osmidílné učení údajně Buddhovo. Avšak, původní učení Gautamy Budhy a jeho děda Siddharty, bylo skrze 2500 leté působení stoupenci buddhismu silně pozměněno a propleteno s původními náboženskými směry. Nenese již učení připravovatele cest pro světlá záření, nýbrž onu rozptýlenost a nesprávnou toleranci. Zajisté, čest výjimkám.

Torii je tradiční japonská brána, nejčastěji u vchodu do šintoistických svatyní. Posláním bran torii je poskytovat místo odpočinku pro ptáky, kteří jsou v šintoismu považováni za posly bohů. Šintoismus je původní náboženstvíJaponska založené na animismu a polyteismu. Jedná se o jediné náboženství vzniklé v Japonsku a dodnes se přes vliv buddhismu a konfucianismu jedná o živé náboženství.
(zdroj: wikipedie)

Pojem brána a výraz PRA byl již v předchozích úvahách popsán. Zde se zachovaly předvedické kořeny přiměřeného vědění lidstva. Avšak tisícileté vlivy lidské a civilizace z toho udělaly jen pozemskou tradici s jistými mravními hodnotami.

Ohnivá symbolika na pomoc ovládání Přírodních Živlů a Počasí, a také je Gruzovik používán jako obereg, ochraňující před nepohodou domy i chrámy Rodů Velké Rasy.
(zdroj: wikipedie)

Uvedená svastika je jedna z mnoho symbolů svastik. Pojem svastika byl pojednáván v předchozích úvahách ve spojení s bohy a řádem kosmu. Též jako Thorův (Perunův) projev.

V hlubinách času sahajících do pravěku se jedná o děj projevu vyzařování Pravdy ve vývoji hmotného vesmíru a vývoji lidstva. Barva i tvar odpovídá té které formě rodů v přírodě, včetně ztvárnění souvisejících bytostí a sil. Ve svém čase to patřilo k harmonii života vyvíjejícího se člověka. Dnes má zobrazení svastiky sloužit k pochopení sil přírody, nápravě omylů v pojetí smyslu života a naplnění pro úsilí, jímž je probuzení a skutečná vláda lidské duchovní podstaty. Návrat zpět však není možný.

Hákový kříž není svastika, nýbrž symbol zkřivené pravdy.

Symbol Bahá'í víry jejíž základem je přesvědčení, že každý člověk, každé společenství lidí, každý národ má svou roli v budování společnosti a že všichni obyvatelé Země by měli mít možnost radovat se z plodů materiálně a duchovně prosperující civilizace. Bahá'u'lláh je věřícími považován za posledního z řady Božích Poslů, jako byli Abrahám, Mojžíš, Buddha, Kršna, Zarathuštra, Kristus, Mohamed. Vysvětluje, že hromadné obracení na víru je ve věku, který má povzbuzovat k duchovní dospělosti, něčím nepatřičným. Každý člověk je zodpovědný za vlastní zkoumání pravdy.
(zdroj: wikipedie)

Devíticípá hvězda symbolizuje číslo 9, což je víra, tedy vědění o nezměrném vyzařování z Výšin a to ve formě, jež iniciuje pod tlakem uzavření kruhů bytí v pohybu světů. Je hvězdou Soudce, jež nutí silou k naplnění vývoje. Bahá'u'lláh stejně jako jmenovaní Abrahám, Mojžíš, Buddha, Kršna, Zarathuštra, Mohamed a novodobě příkladně Luther, Lorber, Steiner a mnoho dalších, ve svých časech byli připravovateli cest pro tuto zákonitou vesmírnou událost. Kristus však není tímto soudcem ani připravovatelem cest, nýbrž byl přímo zmocněncem Světla, Slova.

----------


Jsou ještě mnohé symboly, jež osvětlují skutečný stav idejí lidstva. Podívejme se spolu ještě na dva, jež se dotýkají přímo našich životů.

Symbol EU tvoří dvanácti zlatých hvězd v kruhu na modrém pozadí. Hvězdy symbolizují ideály jednoty, solidarity a souladu mezi evropskými národy. Kruh vyjadřuje evropskou jednotu, počet hvězd v něm nemá nic společného s počtem původních států EU.

Dvanáctka byla přijata bez politických souvislostí jako symbol dokonalosti a úplnosti a vzhledem k jeho všudypřítomnosti v evropské kultuře a tradicích, například:

  • 12 znamení zvěrokruhu;
  • 12 hodin na hodinách;
  • 12 měsíců v roce;
  • 12 kmenůIzraele;
  • 12 apoštolů;
  • 12 olympských bohů;
  • 12 desek římského práva;
  • 12 hvězd kolem hlavy Panny Marie

Jde však také o symbol nadvlády, dominance.

(zdroj: wikipedie)

Kontinent Evropa si nese od svého vzniku významné zaslíbení naplnění duchovního vývoje pozemského lidstva. Tvůrčí a udržující vyzařování je neseno vládou nezměrně vysoké bytosti Europa. Její vyzařování má barvu modré, jako odlesk "pláště" Pramáti. A dvanáct hvězd je mocné vyzařování 12 služebných, cherubínů, z blízkosti Pramáti, jež se měly živě a v tvůrčí činnosti zformovat v duchovních ctnostech Evropanů.

Žel toto zaslíbení zůstalo jen v přijatém obrazu v symbolu. Křesťanská Evropa se již dávno připoutala k pozemské materii a celosvětovému drancování. Obyvatelé Evropy se v drtivé většině obrátili zády k zaslíbení. Opakuje se tak trápení a pád v kdysi i nedaleké minulosti povolaných národů, jež již neví, co jednota a soulad je.

Vlajka Severoatlantické aliance (NATO) je tvořena tmavomodrým listem s bílou růžicí kompasu, ze které vyzařují čtyři bílé čáry. Dvě kratší k hornímu a dolnímu okraji, dvě delší k žerďovému a vlajícímu okraji. Schválena 14. října1953. Severoatlantická aliance je euroatlantický mezinárodní vojenský pakt. Cíl ubránit se Sovětskému svazu a později roku 1955 Varšavské smlouvě. Vychází z článku 51 Charty Spojených národů.
(zdroj: wikipedie)

Uvedený symbol není ani symbolem pravdy ani hvězdou zaslíbení, nýbrž jakýmsi ostrým ukazatelem, kompasem, obrany a šíření tzv. západních hodnot a to vojenskou silou. A jak historie ukazuje, tento pakt je plný rozporů a jednostrannosti. Pohledem do daleké minulosti je silně dotčen pádem bájné Atlantidy, kde příčinou byla lidská vypínavost. A měli-li autoři symbolu na mysli rozkvět, solidaritu a činorodost, tak skulptura před sídlem NATO zřetelně ukazuje pravý cíl. Potemnělé torzo pravdy - okovaný stroj.

Pro naši zem však platí, že jedině Pravda (Páně) vítězí. Což je také na prezidentské standardě deklarovaným cílem našeho společenského zřízení. Tedy buď pád, nebo činorodé zaslíbení(Lubomír Drgáč)

ooOOOoo