Světlo a lidé

(Od dopisovatele z kraje Komenského)

Nejmocnějším nástrojem v poznávání světa je zrak každého z nás. Avšak, oko bez světla ztrácí téměř svůj smysl. Slovo "téměř" je zde užito jen proto, že oko je také "okno" do duše. Světlem tak nitra člověka.

Na cestě životem nás provází mnoho druhů světla. Nebeská světla, jako Slunce a Měsíc, světlo blesku, světlo pozemských tvorů, světlo ohně. Novodobě však mocně zasahuje do lidských životů přemíra světla umělého. Ovlivňuje nejen životy lidí, ale především rozsáhlé dění přírody a krajiny.

Každé ráno probouzí k činnosti lidi i tvory přírody světlo Slunce, aby je opět po svém západu uložilo k zaslouženému spánku. V zimě jinak než v létě. Světlo Slunce povzbuzuje život, ba je jeho základnou. Jeho silou se formují v rostlinách a živých tělech rozličné látky. Nechť jsou to produkty fotosyntézy rostlin či endorfiny v krvi, stejně jako vitamín D a mnoho dalších životodárných látek a biozáření. A ještě mnohá dobrodiní, na která náš civilizovaný člověk úplně zapomněl. Jednoduše, bez světla Slunce není života.

Než, prosluněná obloha je nezřídka počmárána exhalacemi letadel, které formují značnou oblačnost vysokých vrstev atmosféry a zastiňují přímé i rozptýlené světlo slunce. Pokrytí oblačností způsobené letadly činí i 60% a průnik záření se snižuje až o 15%. Navíc kondenzačními jádra oblak nejsou drobná zrnka zemského prachu a pylu, ale ropné spaliny. Toto zastínění snižuje děje fotosyntézy a tvorbu důležitých harmonizujících látek v tělech tvorů nad rámec "plánů" přírody.

A naopak, přes noc svítí všude umělá světla a to hlavně "pánu bohu do oken" a kvůli jakési "bezpečnosti a zisku". Už ne kvůli oslavě života, nýbrž kvůli chtivosti a nerozvážnosti lidí. Lidé dlouho do noci hledí na svítící obrazovky televizorů a počítačů. Prý je to vědeckotechnická revoluce a pokrok. Ale ... nahlédněme pod povrch.

Noční osvětlení nedovoluje tělům klidný spánek a tvorbu uvolňujících látek jako je příkladně melatonin. Avšak největší katastrofa není soudobému "blahobytu" vůbec patrná. Tou je v přírodě enormní úbytek hmyzu. Za posledních 50 let kleslo množství hmyzí populace v důsledku osvětlení o 80 %. Hmyz totiž není havěť, ale základna vyššího pozemského života a patří nedílně k úrodnosti půdy i k rostlinstvu. Patří i k životu zvířat. Jen mnozí lidé si, z nepochopení, udělali z hmyzu obtížnost. Místo aby nahlédli na všestrannou úlohu bytí těchto tvorů.

Zdálo by se, že se bez uvedeného vlastně již i obejdeme. Máme elektřinu, plyn, motory, televizi a další výdobytky nové doby... jen koupit a otočit knoflíky. Co nás po počmárané obloze, hmyzu, po plánech přírody.

Bylo zmíněno okno do duše, které je neomylným ukazatelem stavu lidského nitra. Od strachu a nejistoty, které světlo oka "vyzařuje" až po agresivitu a necitelnost, či na druhé straně vědoucí rozhodnost, laskavost, něha a chápající moudrost. Žel mezi světlo přírody a světlo lidského nitra se pozvolna vetřel zhoubný stín lidské hlouposti a necitelnosti, jež stravují nejen člověka samého, nýbrž především nevratně ničí celé oblasti života v krajině.

Na světlo lidského nitra má soudobé nerozumné umělé osvětlení zhoubné působení na rozdíl od slunečního. Západ slunce působí na celou krajinu, včetně lidského těla a dává mu podnět ke klidu. Aby došlo postupně k regeneraci sil, ale zvláště, aby v řádu dne a noci proběhly všechny spánkové cykly. Zejména po 22 hodině by mělo být tělo již v tichu a klidu, aby mohlo dojít ke zdravému snovému uvolnění, kdy nitro (duševno) má možnost vlastní regenerace a povznesení do říše inspirujících snů. Oči lidí se pak tím stávají zářivějšími, vlídnými, plny tvůrčí sebedůvěry.

I naše obce celou noc nerozvážně svítí a ruší životodárnost světel života. Cožpak je tak těžké, aby si těch pár jedinců, kteří mají potřeby běhat po venku mezi 11 tou noční, a 4 tou ranní hodinou koupilo levnou baterku či požádalo blízké lidi o případný doprovod? Noční osvětlení není ku prospěchu ani k bezpečnosti lidí, svítí jen ve prospěch úpadku.

Neboť platí zákon, že pod svícnem soudobého úsilí lidí vládne stejně tma!

Váš Chřástal