Řád a dary přírody

(Od dopisovatele)

Touha lidí znát a milovat přírodu je mnohdy velká. Ale že také slova rodné řeči k tomu patří, je věcí neznámou.

Příroda znamená v nejužším významu slova volně žijící ekosystém s určitou mírou biodiverzity, v širším pojetí pak může znamenat celou biosféru, či dokonce hmotný svět (fysis), tedy předmět zájmu přírodních věd.

(zdroj wikipedie)

My se však nebudeme zabývat soudobým "výkladem", nýbrž necháme opět promlouvat slova sama. Nutno však připomenout, že přírodou prochvívá řád, tedy řídí ji neomylné zákonitosti.

Slovo řád, samo o sobě zdánlivě nic neříká, avšak zákonitost písmen říká, že "ra" je ve všeobecnosti "pronikavá zářící síla" - vyzařování, "d" pak její schopnost tvoření. Blízký slovu řád je cizí výraz radiace.

Rad (bez interpunkce) v přírodě je živá zákonitost určujících energií. Tak jej "vidí" a je jím vedena příroda i vědoucí člověk. Avšak zdroj života všehomíra jej "vysílá" jako dar. Shůry je to tryskající "dar" svého určení, z pohledu pozemského "řád" (rad ≤≥ dar).

Než, přímé vyzařování řádu bytí se může rozvíjet skrze pozemský vývoj krouživým (spirálovým) pohybem, jehož symbolem, znakem, je O. Tím se v proměnách působení RADu mění na ROD. A rod znamená vývoj v souladu se zákony přírody a vesmíru. Vývoj pozemského člověka je umístěn do přírody. A ona příroda je to, co je PRI_ ROD_A.

Tedy vývoj člověka, jako souvisejícího organismu, je bezpodmínečně propojen s vývojem přírody, s její mnohostranností a stavem. Přírodní lidé (zejména v dávné minulosti) tvoří v přírodě rody, které plně respektují vztahy s krajinou, jinak by nepřežili. Pokud i rody svou ušlechtilostí a vývojem dosáhnou vyššího stupně dělby práce nejen s přírodou, ale i vzájemně a s vyšším stupněm vesmírného řádu. A tyto zpracované dary jim dávají vyšší hodnotu, jež je nesena pojmem, na-rod. A takový národ, žije v tvůrčím souladu nejen mezi sebou, ale i s přírodou. Národ pak přebírá odpovědnost za stav darů přírody a vede vše k vyšší ušlechtilosti. To se nazývá vláda (je v_lad_ a). Lad je podíl na tvoření harmonie. Což slovy moudrého znamená: "Pravdu má ten, kdo má podíl na její výši!"

Nutno dodat, že řád není něco samo o sobě, ale je to zázračná posloupnost nádherných projevů forem života. Lidská společenství, jež měla ve svých rukou soulad s přírodou, těmto zářivým formám říkala "bohové". Neboli jinak - nositelé řádu, protože oni byli a jsou oním řádem.

Jeli tedy příroda zájmem přírodních věd, stejně jako lidé, pak i užití slova "příroda" a "věda" má svůj neomylný řád, vyžadující odpovědnost. Za rozkvět anebo za zmar.

Lubomír Drgáč

ooOOOoo